ආනයනික කිරි පිටි කථාව සහ මාෆියාව

කිරිපිටි බීම අපට පුරුදු කල දෙයක් විනා පෝෂණය සඳහා අවශ්‍යම දෙයක් නොවේ. බිළිදෙකුගේ පළමු වසර සදහා මවුකිරි අත්‍යාවශ්‍ය ආහාරයක් වූවද, වැඩුණු දරුවන්ට හෝ වැඩිහිටියන්ට කිරි අත්‍යාවශ්‍ය නැත. කිරි වලින් ලැබෙන…

Continue reading

GMOA e Notice Board 2019

  Exclusive Offers for BOC-GMOA MasterCard Holders  www.daraz.lk   තැඹිලි වල ඖෂධීය ගුණ ඔබ දන්නවද ? Credit card offers for GMOA-BOC card holders GMOA presentation on Milk Powder – Download …

Continue reading

ජාතික වෙළෙද ප්‍රතිපත්තියක කේන්ද්‍රීය ලක්ෂණ

2019 පෙබරවාරි මස 4 වන  දින ජාතික වෙළෙද ප්‍රතිපත්තිය සදහා ලබාගත් මහජන අදහස් ඇතුළත් වාර්තාව ජනපතිට පිළිගන්වයි. ජාතික වෙළෙද ප්‍රතිපත්තියක කේන්ද්‍රීය ලක්ෂණ එළිදැක්වීම උදෙසා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ විසින් පත් කළ…

Continue reading