ආරාධනයයි! – පාරම්පරික සහල් පිළිබද විද්වත් කතිකාව

මෙම ආරාධනය අන් අයට ද යොමුකර කතිකාව හා සම්බන්ධ වන ලෙස ඔවුන් හට ද විවෘතව ආරාධනාකිරීම තුළින් පාරම්පරික ඥානය ජනගතකිරීමේ මේ ව්‍යායාමට අපි සැවොම එක්වෙමු. ස්තුතියි! ඔබේ අදහස් ඇත්නම් යොමු…

Continue reading