74 වන නිදහස් දින පැතුම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ, 74 වන නිදහස් දිනය වෙනුවන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ පැතුම.

Continue reading

GMOA Report: Facing OMICRON and Future new variants of COVID-19

Download Full Report – Link ඔමික්‍රෝන් සහ කොවිඩ් නව ප්‍රභේද සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තාක්ෂණික වාර්තාව 2021 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ දී පළමුවරට…

Continue reading