Press Releases – 2013

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ කාන්තා වැසිකිළියක කැමරාවක් සවි කිරීම පිළිබඳව අප සංගමයේ ස්ථාවරය

වකුගඩු රෝගය පිළිබඳව අනවශ්‍ය වියදම් දරමින් නැවත පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීම

“දුම්කොළ -දුම්වැටිවලට වඩා කිරි පිටි භයානකයි” නම් වූ මාධ්‍ය නිවේදනය

Regarding the situation at DH-Baduraliya

රටපුරා සුරක්ෂිත ආහාර ප්‍රචලිත කිරීමේ ප්‍රයත්නය

බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමා විසින් වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ මහතාගෙන් නිදහසට කරුණු විමසීම

කිරිපිටි හිඟ වීම ළමා සහ වැඩිහිටියන්ගේ සෞඛ්‍යට ආශීර්වාදයකි

අධ්‍යාපන බලධාරීන් කිරිපිටි සමාගම් සමග ඇති ගනුදෙනුව හෙලා දකිමු

ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවයේ ඇතිවූ ගැටළු සහගත තත්වය

හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගය පිළිබඳ අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාශය විශේෂිත ඒකකයක් පිහිටුවීම හා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ දොළොස් වැදෑරුම් යෝජනාවලිය

විනය පරීක්ෂණ

අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා අකුරැස්ස රෝහලේ රෝගී පරීක්ෂාවට බාධා කිරීම

මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විද්වත් උපදේශන රහිතව සිදු කරන වෙනස්කම් නිසා ක්ෂේත්‍ර සේවාවන් බිඳ වැටීම

TUA in North Central Province against non payment of allowances

TUA at TH-Kandy against harassment

Filing murder charges against doctors at BH-Kinniya

SLMC registration cannot be obtained without a recognised medical degree

Non payment of Extra Duty allowance in North Central Province

Priority for doctors and patients to reach hospitals when there is a change of traffic plan

Good Intern Programme

මාලබේ SAITM ආයතනය නිසා තුන්වන වෛද්‍ය සභා සභාපතිත් ගෙදර යයිද?

Nurses threatning to take over midwives duties

Regarding the TUA of paramedical staff

Proposed TUA postponed

GMOA to launch an island-wide strike

Discussion held on promoting fresh milk

Implementing “Ten Proposals” on food safety

False rumors regarding annual transfers

பத்திரிகை வெளியீடு

Crisis created by Dicrector, TH-Jaffna

Complaints against Medical Superintendent of BH-Horana

 Emergency medicine field

Delay in implementing Medical Service Minute

More than 3000 doctors get transfers

Reducing Pediatrics Post Graduate Exams

Implementation of annual transfers

NHSL Director implements annual transfers successfully

Periodic reviews of PMC-Malabe

Promoting breast feeding and issues related

Requirement of a salary commission and 1:12 ratio

Exclusion of Medical Officers from 22/99 Circular

Authorities let multinational companies escape after poisoning milk

Crisis in MOH framework due to the incident in Polonnaruwa

Token strike in Ampara

Cardiothoracic surgeons transfer issue

Non payment of Extra Duty allowance in Ampara

Health Ministry’s lethargy towards DCD issue

DCD issue – GMOA challenges to publish circular

DCD issue – proposals by GMOA

DCD issue – request to appoint a committee

Disciplinary inquiry on TH-Kandy issue

DCD in imported milk

Establishing a special unit for food safety

Illegal medical practitioners working in Mullaitivu district

Disciplinary action for not following DGHS order

Re: Doctors’ transfers

Appointing a Director for TH-Kandy

Developing crisis in MOH framework

Inefficiency of Medical Services section of Health Ministry

All eye operations stopped at TH-Kandy

Non availability of Endoscopy equipment at TH-Kurunegala

Disruption of healthcare delivery at GH-Matara

Issue in specialist transfers

Delay in starting Human Nutrition post graduate course

Kidney transplant unit at Maligawatta to start from 8th July

GMOA Election 2013/2014

Waste disposal problem at GH-Polonnaruwa

Issue at General Hospital – Matara

Adverse environment in BH – Kuliyapitiya

Disciplinary action against the PHI at Hingurakgoda MOH

Justice for patients attempting suicide in government hospitals

TUA of “apothecaries” demanding doctors’ allowances

Suspension of membership of three members

Re: TUA scheduled for 26th April 2013

Problems created by ‘Junior Administrative Grade’

Notice regarding trade union action

Delay in implementing new grade promotion scheme

Skills development programs for doctors

TUA of “apothecaries” demanding doctors’ allowances

TUA threats by PHIs

Updating Doctors Service Minute

Trade union action of “apothecaries”

Human Resource Management Information System (HRMIS)

SAITM’s attempt to cheat again by opening a ‘teaching hospital’

Operations to nab quacks

Schooling issue of doctors’ children

An amazing incident at Angoda Mental Hospital

Skills development programme for medical officers

Patients suffer due to administrative issues of Angoda Mental Hospital

GMOA designed language course for doctors to commence

Death of another school boy during marathon

Illegal activities of S PHI in Polonnaruwa

Inability of PGIM to identify national interests

Inability to appoint a Director for the Angoda Mental Hospital for over 10 years

Implementing annual transfers at NHSL

Press Release by Health Secretary on Annual Transfers

Public health sector and media ethics

Non implementation of annual transfers at NHSL

GMOA to submit a report to HE President regarding the delay in training sports medicine specialists

Re: News Articles on GH-Matara “Work to Rule”

Sports Medicine field should begin

Non implementation of annual transfers 2012

Non implementation of annual transfers

Attack on Sunday Leader journalist

Articles defaming medical profession on National media

Transfers of Specialist Medical Officers

“Heart patient” withdraw court case

Re. the headline of 09-02-2013 Lankadeepa newspaper about a doctor who allegedly molested a nursing student

Death of a school girl during marathon

Amputation of the hand of Law faculty student admitted to GH-Matara

Issues related to school admission of doctors children

Meeting with IGP regarding quacks

Regarding the ‘fast unto death’ started by a doctor