ආනයනික කිරි පිටි කථාව සහ මාෆියාව

කිරිපිටි බීම අපට පුරුදු කල දෙයක් විනා පෝෂණය සඳහා අවශ්‍යම දෙයක් නොවේ. බිළිදෙකුගේ පළමු වසර සදහා මවුකිරි අත්‍යාවශ්‍ය ආහාරයක් වූවද, වැඩුණු දරුවන්ට හෝ වැඩිහිටියන්ට කිරි අත්‍යාවශ්‍ය නැත. කිරි වලින් ලැබෙන…

Continue reading