නව ව්‍යවස්තාව තුලින් රෝගී ප්‍රතිකාර සේවයට වන අගතිය

නව ව්‍යවස්තාව තුලින් රෝගී ප්‍රතිකාර සේවයට වන අගතිය (අත්පත්‍රිකාව) – Download