Executive Committee 2014/15

NameContact NoEmail
Dr. P.S.M.A.B. Padeniya0717772221anuruddhapadeniya@yahoo.com
Dr. H.D.P. Attapattu0777355286
Dr. R.W.H.J.P. Waidyasekara0776255908
Dr. W.M.L.D. Jinadasa0773625788ldjinadasa@yahoo.com
Dr. H.N.D. Soysa0718582444naveedesoysa@gmail.com
Dr. S.W.K.M.B. Bulankulama0772957221bkanchanab77@hotmail.com
Dr. H.M.N.P. Herath (Nalinda)0717876516drhmnpherath@yahoo.com
Dr. A.M.N. Ariyaratne (Nalin)0714800942ariyarathnenalin@yahoo.com
Dr. W.I.N. Wijesooriya (Nath)0714428322nathwj@gmail.com
Dr. B. Sainiranjan0777225320saigmoa@gmail.com
Dr. Samantha Ananda0777666301samanthaananda@yahoo.com

Comments are closed